Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SIJAN reality s.r.o., IČ: 09225331, se sídlem Akátová 471, 747 31 Velké Hoštice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 82472, zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a stará se o ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679, které je v České republice doplněno zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 


Cílem tohoto dokumentu je informovat o zásadách ochrany soukromí a zpracování osobních údajů, ke kterému dochází při činnostech společnosti SIJAN reality s.r.o.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část tohoto textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na SIJAN reality s.r.o. obrátit na e-mailové adrese [email protected]

Dále se z textu dozvíte zejména:

Jaké osobní údaje klientů bude SIJAN reality s.r.o. zpracovávat;

Za jakými účely a jakým způsobem bude SIJAN reality s.r.o. osobní údaje klientů zpracovávat;

Komu mohou být osobní údaje klientů předány;

Po jakou dobu budou osobní údaje klientů zpracovávaný;

Jaká má klient ve vztahu k ochraně jeho osobních údajů práva.

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu

1.1. V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, smlouvy o smlouvě budoucí kupní nebo kupní smlouvy bude společnost SIJAN reality s.r.o. zpracovávat osobní údaje klienta v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Za účelem vyhotovení smluvní dokumentace může společnost SIJAN reality s.r.o. vyžadovat poskytnutí těchto osobních údajů klienta: bankovní spojení a rodné číslo, přičemž tyto osobní údaje společnost SIJAN reality s.r.o. zpracuje výhradně pro účely vyhotovení smluvní dokumentace, dále je nezpracovává.


1.2. Za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, a také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše bude zpracování výše uvedených osobních údajů klientů provádět společnost SIJAN reality s.r.o. Společnost SIJAN reality s.r.o. je oprávněna se klienta, který kupuje nemovitost či družstevní podíl, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti SIJAN reality s.r.o. jako zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


1.3. Společnost SIJAN reality s.r.o. pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich identifikace. Další zpracování kopie průkazů totožnosti ze strany SIJAN reality s.r.o. je vyloučena.


1.4. SIJAN reality s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje klientů zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody uvedené v bodě 1.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět sama společnost SIJAN reality s.r.o.

2.  Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek prostřednictvím newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek www.sijan.cz o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude společnost SIJAN reality s.r.o. za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy, telefonu. Pokud poskytne návštěvník společnosti SIJAN reality s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude společnost SIJAN reality s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru může být upraven na základě poskytnutých údajů a dalších údajů, které společnost SIJAN reality s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost SIJAN reality s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání poptávky v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidováním, vyřízení požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle.

2.3. Společnost SIJAN reality s.r.o. je oprávněna se návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti SIJAN reality s.r.o. vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

2.4. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání newsletteru. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost SIJAN reality s.r.o.. Odvolání zasílání je možné kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném newsletteru.

3. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním dotazů, požadavků, žádostí a případně stížnosti

3.1 Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti SIJAN reality s.r.o. bude společnost SIJAN reality s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz nebo požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost SIJAN reality s.r.o.  zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti SIJAN reality s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost SIJAN reality s.r.o. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost SIJAN reality s.r.o. sama, případně je předá za účelem vyřízení požadavku osobám uvedeným v odst. 6 bodě. 6.1 těchto zásad ochrany soukromí.

4. Financování nemovitosti

4.1 V případě, že klient pověří společnost SIJAN reality s.r.o. zajištěním externího finančního poradenství, je společnost SIJAN reality s.r.o. oprávněna předat osobní údaje klienta externímu finančnímu poradci.

4.2 Společnost SIJAN reality s.r.o. je oprávněna předat externímu finančnímu poradci osobní údaje klientů v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail a požadovaný způsob financování realitní transakce.

4.3 Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě předání osobních údajů externímu finančnímu poradci, který se zabývá poskytováním hypotečního poradenství a zprostředkováním finančních produktů.  Dále je účelem zpracování osobních údajů splnění zákonných povinností klienta uvedených v ustanovení občanského zákoníku o zprostředkovatelské smlouvě. 

5. Použití souborů cookies

5.1 Webové stránky www.sijan.cz ukládají v souladu se zákony soubory, obecně nazývané jako cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které na nich návštěvníci provedli, takže tyto údaje nemusí návštěvníci zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Cookies jsou využívány společností SIJAN reality s.r.o.  především pro zajištění fungování webových stránek www.sijan.cz. Dále cookies třetích stran jsou využívány pro analýzu návštěvnosti (např. Google Analytics, Facebook). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a společnost SIJAN reality s.r.o. nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Některé cookies do zařízení návštěvníků ukládá přímo web www.sijan.cz. Tyto cookies pomáhají společnosti SIJAN reality s.r.o.:

  • identifikovat návštěvníky při přecházení mezi jednotlivými stránkami webu www.sijan.cz a při opětovných návštěvách, například aby si web www.sijan.cz mohl zapamatovat přihlášení návštěvníků z konkrétního zařízení a nežádat po nich opakovaně o e-mail a heslo, nebo aby si uložil, kterou verzi webu má návštěvníkům zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
  • zaznamenat si, že návštěvníci udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda návštěvníci např. nabídli účast v určitém průzkumu;
  • se zajištěním bezpečnosti;
  • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti webu www.sijan.cz;
  • sledovat návštěvnost webu www.sijan.cz, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;

Pokud si návštěvníci na webu www.sijan.cz prohlédli nabídku nemovitostí či konkrétní služby, tato nabídka se návštěvníkům může při příští návštěvě zobrazit na první stránce webu www.sijan.cz. Podle toho, jaký typ si návštěvníci prohlédli, může také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho návštěvníkům na webu nabídnout další služby, které by je mohly zajímat.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním webových stránek www.sijan.cz souhlasí návštěvníci s ukládáním souborů cookies.

5.2 V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče.

6. Přístup k osobním údajům

6.1. Osobní údaje bude jako správce zpracovávat SIJAN reality s.r.o.. Osobní údaje musí SIJAN reality s.r.o. v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.

Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností pomáhají SIJAN reality s.r.o. další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů, zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář, spolupracující realitní makléře, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací.

Osobní údaje nebude SIJAN reality s.r.o. předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

7. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

7.1. Při zpracování osobních údajů společností SIJAN reality s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo klientů, jejichž osobní údaje společnost SIJAN reality s.r.o. zpracovává dle těchto zásad ochrany soukromí.

7.2. Klientům, jejichž osobní údaje společnost SIJAN reality s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů: 

7.2.1 právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost SIJAN reality s.r.o. zpracovává; 


7.2.2 právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů; 


7.2.3 právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů; 


7.2.4 právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

 
7.2.5 právo na přenositelnost osobních údajů; 


7.2.6 právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů. 


7.3. Klienti, jejichž osobní údaje společnost SIJAN reality s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti SIJAN reality s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely SIJAN reality s.r.o. nebo pro ochranu před případnými soudními spory). 

7.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou klienti, jejichž osobní údaje společnost SIJAN reality s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti SIJAN reality s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 8 

7.5. Klienti, jejichž osobní údaje společnost SIJAN reality s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 

8. Kontaktní údaje správce osobních údajů

8.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle těchto zásad ochrany soukromí je společnost: 

SIJAN reality s.r.o.
IČ: 09225331

se sídlem Akátová 471, 747 31 Velké Hoštice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 82472
Tel.: 739 248 596
Email: [email protected]


Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 1. 10. 2020Cookies